Federata e Notit te Kosoves

Per Federaten e Notit te Kosoves, Institucionet e RKS me VERDIKT FINAL

Z.Besnik Halili president - person I autorizuar per perfaqesim zyrtar te Federates se Notit te Kosoves
Cert: 5100488-4
Me poshte mund ti gjeni gjeni vendimet dhe dokumentet tjera te nderlidhur me kete proces:

Konfrimimi i vendimit me nr. Ref: 07-90-2022, pas ankeses zyrtare (A.H).

Konstatimi i mbarevajtjes se rregullt te kuvendit te jashtezakonshem te Federates se Notit te Kosoves, te dates 24.09.2022 - nga ana e bordit ekzekutiv te Komitetit Olimpik te Kosoves.

Z. Besnik Halili vendoset person i autorizuar ne llogarine bankare te FNK, ne Procredit Bank, bazuar ne vendimet e institucioneve te RKS.

Vendimi per ndryshimin e te dhenave per Federaten e Notit te Kosoves ne DOJQ/MPB, me numer Ref: 07-90-2022

Raporti i monitorimit nga Ministria per Kulture, Rini dhe Sport per kuvendin e jashtezakonshem te FNK-se, me numer Protokoli: 4542/2022

Procesverbali i kuvendit te jashtezakonshem te Federates se Notit te Kosoves.

Vendimi i Ministrise per Kulture, Sport dhe Rini per monitorim te kuvendit te jashtezakonshem te Federates se Notit te Kosoves, me numer Ref: 1118/2022
Mbeshtetur ne kornizen ligjore te Republikes se Kosoves -- Ministria per Kulture, Sport dhe Rini, Komiteti Olimpik i Kosoves dhe Departamenti per OJQ ne kuader te Ministrise se Puneve te Brendeshme miratuan dhe konfirmuan rezultatin zgjedhore te kuvendit te jashtezakonshem te FNK.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙